Program Dobry Start 300+

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rządowy   Program  „Dobry start”

Wnioski można składać on-line od 01 lipca 2019 r., w wersji papierowej od 01 sierpnia 2019 r.


Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków   realizacji rządowego programu „Dobry start”  świadczenie to przysługuje :
-    rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom  prowadzącym rodzinne
     domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom  regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
-    osobom uczącym się – raz w roku.
 Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
-   przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
-   przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących  się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:
-   ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku   szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
-   ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku  szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
-    W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.
Świadczenie  wynosi 300,00 zł.
Świadczenie dobry start nie przysługuje:
-   jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,  zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
-    na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy w godzinach pracy „Ośrodka”
Wniosek można składać drogą elektroniczną od 1 lipca danego roku do 30 listopada, bądź w wersji papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada.
Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez  rozpatrzenia.

Wnioski składane  przez Internet można przesłać za pośrednictwem :

·         Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki   Społecznej tzw. Emp@tia, na stronie http://www.empatia.mrpips.gov.pl

·         Platformy Usług Elektronicznych – PUE, na stronie http://www.zus.pl/pue

·        Platformy ePUAP, na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal

·        Bankowości elektronicznej.

komunikaty techniczne na temat statusu świadczenia będą przychodzić z adresu dobrystart@gops.jasienica.pl     (prosimy na ten adres nie odpowiadać)

Wzory do pobrania