Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

serwis w trakcie uzupełniania.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE 22.01.2020 do 29.01.2020
(opłaty i zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych)

pobierz plik konsultacji

pobierz plik zarządzenia

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogramy wypłat 500+ oraz świadczenia rodzinnego w zakładkach

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Świadczenia uzupełniające  ,,500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

pobierz informację

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIENICY

poszukuje osób gotowych do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych u niesamodzielnych mieszkańców Gminy Jasienica

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo Polskie;

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;

 • Dyspozycyjność.

 1. Wymagania pożądane:

 • Empatia, rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się;

 • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku opiekuna;

 • Umiejętność organizowania czasu pracy w domu chorego;

 • Mile widziany u osób zainteresowanych dyplom ukończenia szkoły na jednym z kierunków: Opiekun w domu pomocy, społecznej, Opiekunka środowiskowa, Opiekun medyczny, Opiekun osoby niepełnosprawnej lub kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej lub doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

 1. Zakres obowiązków

 1. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego;

 2. Czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego;

 3. Czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia;

 4. Opieka i pielęgnacja zgodnie z zaleceniami lekarza;

 5. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

 1. Miejsce wykonywania usługi

Miejscem wykonywania usługi będzie miejsce zamieszkania podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania w/w czynności głównie na terenie Gminy Jasienica.Osoby zainteresowane proszę o kontakt osobisty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy 845

lub pod numerem telefonu: 33 8152-992

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o wyniku konsultacji społecznych (zryczałtowany dodatek energetyczny)

pobierz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pobierz plakat

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne w sprawie wzoru wniosku – dodatek energetyczny

pobierz dokument

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

STOP PRZEMOCY W RODZINIE
– ZAREAGUJ!!!Co to jest przemoc w rodzinie?

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

  „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie
  i podporządkowanie ofiary.

 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza
  a sprawca silniejszy.

 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś
z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Pamiętaj,
PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO.

Możesz zadzwonić pod numery telefonów:

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica Tel. 338152992

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica Tel. 338152992

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Tel. 800 12 00 02

 • Komisariat Policji w Jasienicy Jasienica 1401, 43-385 Jasienica tel. 338250510;

 • Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, Tel. 338216091;

 • Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko – Biała Tel. 338146221, 3319288;

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko – Biała Tel. 338136930

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy za 2018 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasienica pod wskazanym linkiem:
 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W JASIENICY

OGŁASZA REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„POWIAT BIELSKI – PARTNERSTWO, AKTYWIZACJA, INTEGRACJA. EDYCJA 2”

 NA OKRES OD LIPCA 2019 DO GRUDNIA 2020

Głównym celem projektu jest wzmocnienie integracji społeczno – zawodowej uczestników i uczestniczek projektu, poprzez indywidualnie dobrane formy wsparcia

Projekt skierowany jest do następujących osób:

 • MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK GMINY JASIENICA
 • ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM LUB SPOŁECZNO-ZAWODOWYM
 • KORZYSTAJĄCYCH/KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO KORZYSTANIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ZGODNIE Z ART. 7 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ Z PRACY SOCJALNEJ;
 • POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA
 • NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO

Możliwe formy wsparcia:

- trening motywacyjny – szkolenie 3 - dniowe wyjazdowe;

- trening umiejętności społecznych – szkolenie stacjonarne;

- indywidualne spotkań z doradcą zawodowym;

- grupa samopomocowa;

- szkolenia komputerowe ECDL – możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych E-Obywatel;

- edukacja dla zdrowia – szkolenie stacjonarne ( m.in. zasady zdrowego żywienia, analiza masy i składu ciała, spotkanie z fizjoterapeutą, zajęcia w terenie nordic walking);

-  kursy zawodowe w zależności od potrzeby, predyspozycji uczestników;

- kursy przygotowujące do zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów – w zależności od potrzeb i diagnozy doradcy zawodowego,

-  płatnych stażów zawodowych;

- sesja pedagogiczno-socjoterapeutyczna „Laboratorium Kreatywności” - szkolenia 3 - dniowe wyjazdowe.

Planowane są również w ramach działań środowiskowych wycieczki organizowane na terenie województwa śląskiego (m.in. Chlebowa Chata Górki Wielkie, Leśny Park Niespodzianek Ustroń, Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach, kulig na Kubalonce, park Westernowy w Żorach, Zamek w Ogrodzieńcu, Kopalnia Guido w Zabrzu) oraz wspólne wyjścia na przedstawienia teatralne, kabaretowe i do kina. W działaniach środowiskowych mogą uczestniczyć najbliższe osoby z rodziny uczestnika/uczestniczki projektu (dzieci, małżonkowie/partnerzy).

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udziela  pracownik socjalny Agnieszka Bednarz tel. 607 907 749 (w godzinach pracy GOPS)

Osoby chętne do udziału w projekcie w celu wypełnienia ankiety rekrutacyjnej mogą się zgłaszać

w terminie do 14.06.2019 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy,

Jasienica 845  do pracowników socjalnych:

poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00, wtorek od 7.00 do 16.00, w piątek od 7.00 do 14.00.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w przyznawaniu Kart Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, ze zm.) od 1 stycznia 2019 r. rozszerza się krąg osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny o rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.
Po zmianach w ustawie Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Karta Dużej Rodziny jest to system zniżek dla całej rodziny wielodzietnej dzięki, której mają możliwość korzystania z katalogu szerokich ofert kulturalnych, rekreacyjnych czy transportowych w całym kraju.
W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy 845, pok. nr 5, bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.
Więcej informacji w zakładce Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W DNIACH 18-27 GRUDNIA 2018

pobierz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24 grudnia 2018 dniem wolnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0050.132.2018 z dnia 14.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Jasienica.

 

pobierz treść

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej NR 0116.4.2018

pobierz treść

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Bądź odpowiedzialny - zadbaj o swoje zdrowie psychiczne

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jasienica na spotkania (wykłady, warsztaty, konsultacje indywidualne) które odbędą się:

19 XI godz. 18.00 JASIENICA, Urząd Gminy, Jasienica 159

23 XI godz. 15.30 JASIENICA, Urząd Gminy, Jasienica 159

Na spotkaniach uzyskasz następujące informacje:

 • jak lekarz psychiatra rozpoznaje, leczy choroby psychiczne

 • jakie są przyczyny zaburzeń psychicznych

 • jak psycholog lub psychoterapeuta może pomóc w leczeniu

 • jak sam możesz dbać o swoje zdrowie psychiczne

 • jak pomagać w leczeniu swoich bliskich

Dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Bielskiego

Realizator: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

Wstęp wolny

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych

pobierz informacje

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie wójta w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jasienica

pobierz zarządzenie

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gmina Jasienica wraz z Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy prowadzi rekrutację do projektu unijnego skierowanego do osób w wieku powyżej 60 roku życia, które są niesamodzielne oraz dla ich opiekunów faktycznych.
W ramach projektu zainteresowanym oferowany jest m. in. pobyt w Klubie Seniora w Bierach (od 5 do 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu) oraz objęcie wsparciem opiekunów faktycznych.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy (Jasienica 845).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opiekujesz się osobą po 60-tym roku życia, a chcesz potwierdzić swoje kwalifikacje i znaleźć zatrudnienie firma Totalwork oferuje ci to wszystko w ramach projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”.

pobierz ulotkę.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rządowy   Program  „Dobry start”
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków   realizacji rządowego programu „Dobry start”  świadczenie to przysługuje

Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych wraz z kompletem dokumentów można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.

Wniosek można także przesłać pocztą tradycyjną lub przez Internet m.in. za pośrednictwem:

- Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tzw. Emp@tia, na stronie http://www.empatia.mrpips.gov.pl

- Platformy Usług Elektronicznych – PUE, na stronie http://www.zus.pl/pue

- platformy ePUAP, na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal

- bankowości elektronicznej.

komunikaty techniczne na temat statusu świadczenia będą przychodzić z adresu dobrystart@gops.jasienica.pl     (prosimy na ten adres nie odpowiadać)

więcej

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RODO - Obowiązek Informacyjny

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STOP PRZEMOCY W RODZINIE
– ZAREAGUJ!!!Co to jest przemoc w rodzinie?

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390) jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

  „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

 1. JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie
  i podporządkowanie ofiary.

 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza
  a sprawca silniejszy.

 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

 

PAMIĘTAJ!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś
z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Pamiętaj,
PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO.

Możesz zadzwonić pod numery telefonów:

 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica Tel. 338152992

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica Tel. 338152992

 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Tel. 800 12 00 02

 • Komisariat Policji w Jasienicy Jasienica 1401, 43-385 Jasienica tel. 338250510;

 • Punkt Konsultacyjny w Jasienicy, Jasienica 894, 43-385 Jasienica, Tel. 722004005;

 • Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko – Biała Tel. 338146221 – całodobowo 3319288;

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku - Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko – Biała Tel. 338136930

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale Świadczeń Rodzinnych:

Strona 1 ogłoszenia do pobrania

Strona 2 ogłoszenia do pobrania

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASIENICY OGŁASZA
  REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Powiat bielski – Partnerstwo , Aktywizacja, Integracja. Edycja 2”

Głównym celem projektu jest wzmocnienie integracji społeczno – zawodowej uczestników i uczestniczek projektu,

poprzez wdrożenie kompleksowych form wsparcia i działań na ich rzecz.

     Projekt skierowany jest od osób:

- MIESZKAŃCÓW I MIESZKANEK TERENU GMINY JASIENICA
- ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
- POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA
- NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO
- UBOGICH PRACUJĄCYCH

Szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie udziela realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy
Jasienica 845 – tel. 33 815 29 92

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do 19 stycznia 2018r. do godz. 14.00.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OCHOTNICZE HUFCE PRACY OGŁOSZENIE

pobierz plakat informacyjny

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy przyjmuje wnioski na stypendia szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski przyjmowane będą do dnia 15 września 2017 r.

pobierz załacznik

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od 1 sierpnia GOPS będzie przyjmował wnioski na okres 2017/2018. Dotyczy to wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, a także świadczenia 500 plus. Wnioski będą przyjmowane w poniedziałki, środy i czwartki od godz. 7 do 15, we wtorki od 7 do 16, a w piątki od 7 do 14.

Formularze wniosków na wszystkie świadczenia można otrzymać w GOPS Jasienica, jak również ściągnąć w wersji elektronicznej ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/).

Ośrodek zachęca do składania wniosków drogą elektroniczną. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz Profilu Zaufanego.